NR. ________/23.08.2017          

 

                                                            Către

Auditor financiar Puscas Sebastian, str. Hortensiei nr.8/6, Baia Mare

 

 

Subscrisa SC INDECO SOFT SRL, cu sediul în Baia Mare, str. Magnoliei nr. 5, J24/295/2000, RO12960504, prin prezenta vă rugăm să ne transmiteți oferta de preț pentru servicii de audit financiar în cadrul proiectului POC „FAMILIA – ASISTENȚĂ MEDICO-SOCIALĂ INTEGRATĂ STIMULÂND ÎMBĂTRÂNIREA ACTIVĂ”, cod CPV 79212100-4, respectiv:

 

·         Întocmirea unui număr de 12 rapoarte de autit, în conformitate cu graficul cererilor de rambursare al proiectului.

·         Varificarea faptului că sumele solicitate spre rambursare de către Beneficiar în Cererea de Rambursare a Cheltuielilor (CRC) pentru acțiunea finanțată în cadrul contractului de finanțare s-au efectuat, sunt legale, exacte și eligibile, precum și transmiterea către Beneficiar a raportului constatărilor factuale cu privire la procedurile agreate executate. 

·         Auditorul va depune toate diligențele necesare furnizării unui raport corespunzător normelor aplicabile în vigoare. 

·         În desfășurarea activității pentru îndeplinirea obiectivelor, auditorului i se asigură acces la toate documentele legate de proiect, în timpul orelor de program, la sediul beneficiarului

·         Auditorul va verifica faptul că finanțarea nerambursabilă acordată a fost cheltuită în conformitate cu termenii și condițiile contractului de finanțare

·         Auditorul își va planifica activitatea astfel încât să poată realiza o verificare eficientă a cheltuielilor.  În acest scop, va realiza procedurile prezentate în specificații tehnice agreate de AM/IO POC și utilizează probele utilizate din aceste proceduri ca bază pentru raportul constatărilor gactuale.

·         Auditorul își va desfășura activitatea în conformitate cu legislația națională și standardele internaționale în domeniul său de activitate.

·         Auditorul va proceda la verificarea și identificarea probelor pentru verificarea cheltuielilor după cum urmează:

o   Înregistrări contabile din sistemul contabil al Beneficiarului, precum Registrul Jurnal, subcapitolele acestuia, conturile de salarii, registrele activelor fixe, alte informații contabile relevante

o   Dovada procedurilor de achiziție, precum și documentațiile licitațiilor, ofertele pentru licitații și rapoartele de evaluare

o   Dovada angajamentelor, precum și contractele și formularele de comandă

o   Dovada prestării serviciilor, precum rapoarte aprobate, fișe de pontaj, bilete de transport, dovada participării la seminarii, conferințe, stagii de pregătire, etc

o   Dovada primirii bunurilor precum documente de recepție din partea furnizorilor

o   Dovada finalizării lucrărilor, precum facturi și chitanțe

o   Dovada plății precum extrase bancare, înștiințări de plată, dovada plății din partea subcontractorilor

o   Pentru cheltuileile cu benzina, motorina, o listă centralizatoare a distanțelor acoperite, consumul vehiculelor folosite ,prețul carburanților și costurile de întreținere

o   Registrele privind plățile salariale și personalul, precum și contractele aderente, statul de plată a salariilor, fișe de pontaj.

·         Procedurile de lucru pentru verificarea eligibilității cheltuielilor solicitate de beneficiar în Raportul Financiar pentru acțiune

o   Auditorul verifică dacă CRC este conformă cu condițiile contractului de finanțare

o   Auditorul verifică dacă evidențele contabile ale beneficiarului sunt în conformitate cu regulile pentru păstrarea înregistrărilor și cu regulile contabile din contractul de finanțare

o   Auditorul verifică dacă informațiile din CRC se reconciliază cu sistemul de contabilitate și înregistrările beneficiarului (balanța de verificare, înregistrări din conturile analitice și sintetice)

o   Auditorul verifică dacă au fost aplicate rate de schimb corecte pentru conversiile monedei, unde este cazul

o   Auditorul verifică dacă bugetul din CRC corespunde cu bugetul contractului de finanțare și dacă cheltuielile realizate au fost prevăzute în bugetul contractului de finanțare

o   Verifică dacă suma totală solicitată de beneficiar nu depășește finanțarea nerambursabilă maximă prevăzută în contractul de finanțare

o   Verifică dacă orice amendament la bugetul contractului de finanțare este în conformitate cu condițiile pentru astfel de amendamente

·         Auditorul va avea în vedere respectarea următoarelor

o   Eligibilitatea costurilor directe

o   Acuratețe și înregistrare

o   Clasificarea corectă a cheltuielilor

o   Realitatea înregistrărilor

o   Conformitatea cu regulile de achiziții publice

o   Verificarea veniturilor acțiunii

·         Raportul privind constatările factuale cu privire la verificarea cheltuielilor a unui contract de finanțare pentru acțiune externe finanțat de către CRE

o   Va fi printat cu antetul auditorului – numele persoanei de contact, poziția, numele beneficiarului, adresa și data curentă

 

Prețul serviciilor ofertate se va consemna în propunerea financiară și se va exprima în LEI, 2 zecimale, fără TVA.  Contractul se va încheia în LEI.  La facturare se vor folosi prețurile unitare rotunjite la două zecimale, conforme cu oferta.

 

Fiecare ofertant poate depune o singură ofertă, la adresa: Baia Mare, str. Magnoliei nr. 5.

 

Serviciile vor fi prestate pe toată durata proiectului conform solicitărilor beneficiarului.

 

Plata se va realiza în termen de 30 de zile de la data emiterii facturilor de către prestator.  Facturile vor fi emise doar după îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

·         Furnizarea de către prestator a rapoartelor de audit și declarației pe propria răspundere a auditorului financiar din care să rezulte că are calitatea de auditor financiar recunoscut CAFR

·         Acceptarea de către AMPOC, fără observații a Rapoartelor de Audit

·         Semnarea de către Achizitor a PV Recepție a raportului de audit și documentelor însoțitoare

Plata serviciilor se va realiza pe baza următoarelor documente:

·         Factura fiscală originală

·         PV Recepție a raportului de audit și documentelor anexă.

 

Vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră până la data de 30.08.2017

 

Operatorii economici interesați pot obține informații de luni până vineri între orele 09:00-15:00 la sediul achizitorului.

 

 

 

                Baia Mare, 23.08.2017

                                                                                                                                              Manager Proiect,

 

                                                                                                                                              Sorin POP